Realizacja nowych zamówień od stycznia 2018.

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.potyra.com, zwanego dalej: Sklepem.
 2. Regulamin opracowany został w szczególności w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) – zwaną dalej Ustawą o prawach konsumenta;
  2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – zwaną dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – zwaną dalej: Kodeksem cywilnym,
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 5. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu;
 6. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 7. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 8. Sklepie lub Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.potyra.com;
 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy, o której mowa w ust. 2 lit. a;
 10. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 11. Konsumencie -  należy przez to rozumieć pełnoletnią osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Paulinę Potyrę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Potyra-Kaczerowska Design, z siedzibą w Warszawie 04-988, ul. Mrągowska 28N wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, NIP: 113-242-66-56  REGON: 146341660,
 13. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, którego bezpośrednim celem jest zawarcie Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 14. Towarze - należy przez to rozumieć produkty prezentowane w ramach Sklepu;
 15. Umowie sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy Pauliną Potyra, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Potyra-Kaczerowska Design, z siedzibą w Warszawie 04-988, ul. Mrągowska 28N wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 113-242-66-56  REGON: 146341660, a Klientem, zawieraną w ramach Sklepu;
 16. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 17. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i utrwalić za pomocą swojego systemu teleinformatycznego lub sporządzić jego wydruk.

§ 2.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Sklep prowadzony jest przez Paulinę Potyrę-Kaczerowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Potyra-Kaczerowska Design, z siedzibą w Warszawie, ul. Mrągowska 28N wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 113-242-66-56  REGON: 146341660,  zwaną dalej: Paulina Potyra-Kaczerowska Design.

§ 3.

 1. Dla korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do Internetu oraz nowoczesnej przeglądarki internetowej zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Klient winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.

§ 4.

Informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności opisy Towarów, ich parametrów technicznych i użytkowych oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 5.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe.

§ 6.

Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności wskutek użycia określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. powstrzymania się od rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Paulina Potyra-Kaczerowska Design;
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 7.

Paulina Potyra Design służy prawo pozbawienia Klienta lub ograniczenia Klientowi prawa korzystania ze Sklepu, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności w przypadku:

 1. wskazania przez Klienta w toku korzystania ze Sklepu danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
 2. naruszenia w związku z korzystaniem ze Sklepu praw majątkowych, osobistych lub dóbr osobistych osób trzecich;
 3. działań lub zaniechań Klienta, które uznane zostaną przez Paulina Potyra-Kaczerowska Design za niezgodne z prawem, zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w renomę Paulina Potyra-Kaczerowska Design.

III. ZAMÓWIENIE TOWARU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§8.

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu wymaga wejścia na stronę internetową Sklepu i dokonania wyboru Towaru poprzez jego dodanie do koszyka, jak również podjęcia kolejnych czynności technicznych zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 2. Modyfikacja danych wprowadzonych w toku składania Zamówienia możliwa jest do momentu zatwierdzenia przez Klienta wprowadzonych w toku składania Zamówienia danych (opcja „Zamówi i zapłać”).
 3. Po wskazaniu przez Klienta wymaganych danych, na stronie internetowej wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, zawierające informacje dotyczące Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionego Towaru, kosztów dostawy, wybranych przez Klienta: metody płatności i sposobu dostawy, terminu realizacji dostawy.
 4. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu i naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”.
 5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z oświadczeniem woli zawarcia z Paulina Potyra-Kaczerowska Design Umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem, który stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
 6. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena i charakterystyka Towaru.

IV. CENA TOWARU I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 9.

 1. Ceny Towarów podane w Sklepie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 2. Klient może uiścić cenę za zakupiony Towar i koszty przesyłki według swego wyboru:
  1. przelewem na rachunek bankowy Paulina Potyra-Kaczerowska Design nr rachunku:
   1. płatności w kraju – 49 1050 1041 1000 0090 9970 9835
   2. płatności poza krajem – PL 49 1050 1041 1000 0090 9970 9835
  2. drogą elektroniczną poprzez system payu (płatność kartami Visa i MasterCard oraz przelewy online)
  3. za pobraniem przy odbiorze Towaru.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Po otrzymaniu Zamówienia Sklep rezerwuje Towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu payu, realizacja Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od  pozytywnej autoryzacji online. W przypadku zamówienia za pobraniem z płatnością przy odbiorze wysłanie towaru następuje w terminie do trzech dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

V. DOSTAWA  I ODBIÓR TOWARU

§ 10.

 1. Sklep dostarcza Towar na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa towarów dokonywana jest według wyboru Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską.
 3. Koszty dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską określone są na stronie internetowej Sklepu oraz w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy Towaru wynosi od 2 do 30 dni, w zależności od dostępności Towaru, sposobu dostawy i adresu dostawy, licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności zgodnie z § 9 ust. 4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni.
 5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.  Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym umówieniu  pod adresem: ul. Mrągowska 28N, 04-988 Warszawa,  po wcześniejszym umówieniu terminu.
 6. W przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwa obsługa zamówień Klientów w określonym okresie, stosowna informacja w tym przedmiocie zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 11.

1.      Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.      Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. Formularzu dostępnym  jest również na stronie www.potyra.com w zakładce Zwroty.  Konsument może wysłać oświadczenia o równoważnej treści do wskazanej na powyższych formularzach.

4.      Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest w formie pisemnej na adres Sklepu, za pośrednictwem poczty internetowej – na email : sklep@potyra.com, oraz przy pomocy formularza Zwroty znajdującego się pod adresem : http://www.potyra.com/index.php?route=account/return/insert.

5.      Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub  inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres:

Paulina Potyra-Kaczerowska Desing

ul. Mrągowska 28N,

04-988 Warszawa

8.      Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze  produkt od Konsumenta  może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. RĘKOJMIA

§ 12.

1.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2.      W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia własności na Konsumenta.

3.      Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:

a.       pisemnie na adres: ul. Mrągowska 28N, 04-988 Warszawa

b.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@potyra.com;

4.      Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Konsument może:

a.        złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 1.  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.      Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.      Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

8.      Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.      Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 9.

12.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13.  Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 3.  żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. informacja o wynikach reklamacji zostanie wysłana do Konsumenta na adres  e-mail wskazany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument wskazał inny adres w reklamacji.

14.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17.  W terminach określonych w ust.  15 i 16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

19.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 14 i 15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

20.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił. 

22.  W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sklep opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.

 1. Sprzedający nie odpowiada za wady w przypadku gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tych wadach wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.

§ 13.

 1. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Paulina Potyra-Kaczerowska Design o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Mrągowska 28N, 04-988 Warszawa lub mailowo pod adres e-mail: sklep@potyra.com, wskazując swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Paulina Potyra Design zobowiązuje się do rozpatrzenia zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zawiadomienia zostaną rozpatrzone.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

 1. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności, będąca integralną częścią Regulaminu, zmieszczoną na stronie internetowej Sklepu
 2. Do rozpoznawania ewentualnych sporów między Paulina Potyra-Kaczerowska Design a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd powszechny ustalony zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Do rozpoznawania ewentualnych sporów między Paulina Potyra-Kaczerowska Design a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Paulina Potyra-Kaczerowska Design.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Jeśli Konsument wyrazi taką wolę, wszelkie spory powstałe z tytułu zawartej z nim umowy rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 


Paulina Potyra Design © 2012
Design By wyloo; Realized by 2xm